ТАМТЛАХ

1. Тамтаглах, нүдэж хэмхлэн, нунтаг үйрмэг болгох: эм тамтлах (эм нунтаглах);


2. Эвдэн сүйтгэх, үрэн таран хийх: хөрөнгө тамтлах (хөрөнгө үрэн таран хийх, хөрөнгө сүйтгэх);
3. [шилжсэн] Хүн, амьтныг зовоон тарчлаах.

эм тамтлах эм нунтаглах
хөрөнгө тамтлах хөрөнгө үрэн таран хийх, хөрөнгө сүйтгэх