ТАМТРАХ II

1. Шүд нь муудсан болон хөгширсөн мал, өвс ногоо алгуур зулгаан идэх;


2. Өвдөж тамирдсан хүний хоол зугуухан идэх.

Ижил үг:

ТАМТРАХ I