ТАМТАХ

1. Тамтаг болох, тамтрах;


2. Нунтаг болох.