тайвшралыг олох
бие болоод сэтгэл санаа тайван байдлыг олох, тайван байдалд орох