нам тайван
айх аюулгүй, үймээн шуугиангүй, хөл хөдөлгөөнгүй амар жимэр