тагт майхан
босоо оройтой байшин маягийн хэлбэртэй майхан