ТААХАЙЛАХ

Тэмээ зэрэг амьтныг таахайгаар нь нугалан хэвтүүлэх.