ТААХГАРДАХ

Хэтэрхий таахгар болох, таахгарын учир тохиромжгүйдэх.