таахай гэмтэх
амьтны тавгийн дээд залгаа яс гэмтэх