сэжиг таамаг ~ таамаг сэжиг
ямар нэг зүйлийн тухай түүний шалтгаант холбоонд үндэслэн тааварласан бодол