таалан соёрхох
ойшоон үзэх, сайшаан зөвшөөрөл өгөх