дүүжин тааз
барилга байгууламжийн адраас хөндий зүүж тогтоосон адар