СЭЛБЭГНЭХ

Сэлбэгэр юм байн байн хөдлөх, салбаганах: сэлбэгнэн нисэх (сэлбэгэр юм байн байн хөдлөн дэлгэрэнгүй...

сэлбэгнэн нисэх сэлбэгэр юм байн байн хөдлөн нисэх
сэлбэгнэн явах салбаганан явах