СЭЛБҮҮРДЭХ

Сэлбүүр хэрэглэх: завь сэлбүүрдэх (сэлбүүр хэрэглэн завийг хөдөлгөх).