СЭЛБҮҮРТЭЙ

Сэлбүүр бүхий: сэлбүүртэй онгоц (сэлүүрээр сэлж явдаг онгоц).