СЭГСГЭРДҮҮЛЭХ

Хэтэрхий сэгсгэр болгох, сэгсгэр болгож тохиромжгүйдүүлэх.