СЭГСГЭРДЭХ

Хэтэрхий сэгсгэр байх, сэгсгэрийн учир зохимжгүй харагдах.