СҮҮДЭРЛҮҮЛЭХ

1. Ямар нэгэн юмны сүүдэрт тавих;


2. Сүүдэрлэгдэх.