сүүдэр бага

а. Нас бага; б. Бусдад үзүүлэх эгэл нөлөө, сүр хүчин бага