СУНЖИХ

1. Удаашрах, удаан болох - Ажил хэрэг сунжиж хоцрох нь. Яриа;


2. Дам хэлэлцсэн үг анхны байдлаас хувиран нэмэгдэх - Бүр эрт цагт дэвэл гэдэг байж, дараа нь дэвэл нь сунжин дэгэл болоод дэгэл нь дээл дэлгэрэнгүй... Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон;

3. Төрлийн хэлхээ холдох.