СУМ II

Зүг чиг заасан зураас, зурвас тэмдэг: сум заах (чиглэл заасан тэмдэг) - Тэр мэдээний төгсгөлд дэлгэрэнгүй... Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт.

Ижил үг:

СУМ I

СУМ III

СУМ IV

СУМ V