СУЛЬФАТ
/ хими /

Хүхрийн давс бүхий олон зүйлийн юмны ерөнхий нэр.