СУЛДГАРДАХ

Хэтэрхий сулдгар байх, сулдгарын учир зохимжгүйдэх.