СУЛРАЛ

Сулрах үйлийн нэр: бэлгийн сулрал (эр хүний бэлгийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах өвчин).