совин татах

ирээдүйн учрал, хэрэг явдлын талаар урьдчилан тэмдэг мэдэгдэх, зөн бэлгээр мэдрэх