элбэрэл журам сахих
эцэг эх, ах дүү, төрөл саднаа асран хүндлэх, энэрэн туслах