уулын мухар сахих
уул хөвчид шүтэж түшиглэн амьдрах