гал голомт сахиулах
үр хүүхдэдээ гэр орон, эд хөрөнгөө өвлүүлэх