савсаг самуун
хэтэрхий задгай, үймээнд дуртай байдал