самуун дэгдээх~самуун үүсгэх~самуун хөдөлгөх
үймээн шуугиан гаргах