САМСУУ

Эв эе, нэгдэл: най самсуу [хоршоо] (эв зохицол).