цагаан самсаа
зээрний сүүлийн хоёр хажуугаар ургасан цагаан үс