САЛАМХАЙ II
/ амьтан /

Арван хөлт хавчийн зүйлийн нэгэн амьтан.

Ижил үг:

САЛАМХАЙ I