савхан хөнөг
гууль, зэс зэргээр хийсэн гурван бүслүүртэй хувин