салхи савир оруулах

гэр орон, өрөө тасалгаандаа агаар оруулах