саагиад сонсогдохгүй байх
хоолой сөөснөөс дуу сонсогдохгүй байх