радиолокацийн гэрэлт цамхаг
нисэх онгоц, хөлөг онгоцны бүхээгт байрласан радиолокацийн станцын дохиогоор ажилладаг байршил тодорхойлох радиостанц