радиолокацийн станц
радиолокацийн аргаар янз бүрийн объектыг ажиглах төхөөрөмж