ПАЛХГАРДАХ

Хэтэрхий палхгар болох, палхгарын учир тохиромжгүйдэх.