ПАМБАГАР

Хөвсгөр зөөлөн зузаан зүйл - Урт монхор хамар, хөдөлгөөн багатай дүрэлгэр нүд, памбагар улаан уруул, саруул дэлгэрэнгүй.... И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.