ПАЛХГАНАХ

Палхгар хүн, амьтны палхга палхга хөдлөх.