ПАЛТГАРДАХ

Хэтэрхий палтгар болох, палтгар учраас тохиромжгүйдэх.