ПАЛИГАРДАХ

Хэтэрхий палигар болох, палигар болсноос тохиромжгүйдэх.