ПАГ I:

паг паг (а. Өтгөн зүйлийн буцлахад гарах дуу: хоол паг паг буцлах (хоол буцалсаар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ПАГ II