ӨӨДӨСЛӨХ

Юмыг өөлөн засаж өөдөс гаргах: өөдөслөн хэрчих (жижиглэн хэрчих).