ӨМЧЛӨЛ

Эд хөрөнгийг хувийн болгон эзэмших хэлбэр, өмчлөх байдал: газар өмчлөл (газрыг хувийн болгох үйл явц) дэлгэрэнгүй...