өвөл цаг
арван нэг, арван хоёр, нэгдүгээр сарын хоорондох хугацаа