өвдөл цөвдөл
а. Мах, өөхний бяцхан тасархай; б. Модноос хугарч унасан жижиг салаа мөчир