өвдөг зогдор
тэмээний өвдөг, хүзүү хоолой орчимд ургасан урт үс ноос