өмдөнд өвдөг гарах
хүний дунд чөмөг шаант хоёрын уулзвар үеэр өмд хүлхийх